Štatistika stránky

2136546
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
96
117
820
2133480
5769
9399
2136546

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 13:17:02
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Tlačová správa

Na dvojdňovej konferencii sa stretli odborníci s pedagógmi, jej témou bol projekt PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie), prvé výsledky jeho implementácie v praxi.

KOnferencia POPREŠOV. Konferencia národného projektu PRINED zameraná na podporu inkluzívneho prostredia v materských a základných školách sa konala 23. októbra v Banskej Bystrici a 24. októbra v Prešove. Zúčastnil sa jej aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. O projekte a priebehu jeho implementácie a aktivitách informovali Peter Dolíhal, manažér projektu, Roman Huňák, národný koordinátor. Na témy inklúzie vo vzdelávacom systéme prednášali Miron Zelina a odborní garanti aktivít projektu Vladimír Klein a Viera Šilonová. Odzneli aj témy udržateľnosti projektu a legislatívnych zmien.

Inkluzívna škola akceptuje inakosť

Súčasným trendom vo svete je vytvárať inkluzívne školy, kde sa nemusí žiak prispôsobovať vytvoreným podmienkam, nastaveným na potreby iba jednej skupiny, ale naopak školy prispôsobené potrebám žiaka, kde všetci dostanú rovnaké šance. Inkluzívna škola akceptuje inakosť, či už z pohľadu sociálneho znevýhodnenia, zdravotného, náboženského, kultúrneho jazykového, etnického a v procese vzdelávania vychádza v ústrety k ich individuálnym a skupinovým potrebám. Slovenská republika za zaviazala plniť medzinárodné dohovory, podľa kto¬rých nie je možné v budúcnosti pokračovať v segregačnom systéme nášho školstva. Projekt PRINED prináša model, ako sa táto filozofia môže zaviesť do praxe.

„Je úplne normálne byť iný a inakosť sa akceptuje. Inkluzívna škola je pripravená prijať všetkých žiakov bez rozdielu. Projekt PRINED mení filozofiu školy, zlyhanie jednotlivca sa bude považuje za problém zlyhania školy, systému, učiteľa, riaditeľa, je to úplne nová filozofia. Inklúzia nie je stav, ale proces a my sme na jeho úplnom začiatku. Je to práca na niekoľko desaťročí, môj odhad je 30 až 40 rokov,“ skonštatoval vo svojom príspevku odborný garant Vladimír Klein.

„Prístup dať každému dieťaťu rovnakú šancu sa teraz môže zdať nereálny až idealistický, ide o to, aby sme tento proces rozbehli, dali mu základné smerovanie. To je teraz našou úlohou,“ prihovoril sa prítomným učiteľom manažér projektu Peter Dolíhal s tým, že pre úspešné naštartovanie tohto náročného procesu je nevyhnutná spolupráca, súčinnosť a vzájomná informovanosť.

 

Menej rómskych žiakov v špeciálnych školách

Projekt PRINED nadväzuje na praxou overené projekty zamerané na marginalizované rómske komunity a inkluzívnu edukáciu, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Prináša do škôl celodenný výchovný systém, osvetové programy, pedagogických asistentov či materiálnu podporu v podobe didaktických balíčkov. Zásadnou novinkou je zámer projektu zabrániť neoprávnenému zaraďovania detí zo sociálne znevýhodnených skupín do špeciálnych základných škôl. Svoju činnosť začínajú v týchto dňoch aj tímy odborníkov, tvorené sociálnymi, liečebnými a špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, logopédmi, ktorí budú s deťmi pracovať ešte pred vstupom do základných škôl. Odborníci budú vstupovať do osád, do prostredia, kde deti zo sociálne znevýhodneného prostredia žijú a v súčinnosti s terénnymi pracovníkmi budú realizovať depistáže, čiže vyhľadávať deti, aby dostali rovnakú predškolskú podporu ako tie, ktoré materské školy navštevujú. „Aby sme dokázali každému jednému dieťaťu pomôcť, aby tí, ktorí na to majú, neboli vopred zaradení do špeciálnych škôl,“ dodal Dolíhal. 

Elimináciu zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl označil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák ako najrevolúčnejšiu aktivitu v rámci MRK projektov. „Tento problém tlačíme stále pred sebou a stále si myslím, že špeciálne školy vychovávajú poberateľov sociálnych dávok. Prostredníctvom tohto projektu sme dali šancu rómskym deťom a osoh prinesie aj celému Slovensku, lebo ak dieťa vyjde zo školy pripravené na pracovný trh, má väčšiu šancu sa zamestnať. Potom nemusíme hovoriť o rómskom probléme. Investícia do vzdelania je najlepšou investíciou do rómskych detí,“ povedal. 


O projekte

Aktivity projektu začali v zapojených školách od septembra 2014 a potrvajú celý školský rok. „Bolo pomerne náročné zazmluvniť 100 základných a 50 materských škôl, pretože už bežia dva ďalšie národné projekty zamerané na marginalizované rómske komunity. Školy v týchto projektoch sa už nemohli zapojiť do Prinedu,“ bjasnil Dolíhal. Ďalším kritériom bol limit, od 12 do 70 percent žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v prípade základných škôl a minimálne 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole.

Základná škola zároveň nesmela mať zmennosť, čo bolo dôležité pre zavedenie celodenného výchovného systému. Žiaci ostávanú aj po vyučovaní v škole ešte ďalšie tri hodiny, pričom na prvej venujú príprave na vyučovanie, učia sa a píšu si domáce úlohy. Potom nasleduje dvojhodinová záujmová činnosť v krúžkoch, kultúrne a športové aktivity. Školy získajú aj materiálno technickú podporu v podobe didaktických balíčkov. „Najneskôr do Vianoc, ako budú končiť verejné obstarávania,“ skonštatoval Dolíhal.

Projekt sa realizuje vo všetkých samosprávnych krajoch SR s výnimkou Bratislavského. Najviac zapojených škôl je z Prešovského kraja (31 ZŠ a 11 MŠ) Košického (26 ZŠ a 17 MŠ) a Banskobystrického kraja (23 ZŠ a 14 MŠ). „Celkový počet žiakov, ktorých aktivity projektu obsiahnu je takmer 190-tisíc,“ pridal štatistiku projektu národný koordinátor Roman Huňák.

V rámci projektu pripravila expertná skupina niekoľko odborných publikácií Pedagogický model inkluzívnho vzdelávania, ktorý komplexne rieši potreby žiakov z MRK, Metodickú príručku pre prácu inklúznych tímov, Manuál pre depistáž a Manuál pre stimulačné programy. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci z MRK ako aj ich rodičia. Projekt vytvoril aj 250 pracovných miest na pozíciu pedagogický asistent, s odborníkmi, špecialistami takmer 650.

 

Ľuboslava Sedláková
manažér publicity PRINED
24.10.2014

Joomla Templates - by Joomlage.com