Štatistika stránky

2141890
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
121
136
1091
2138803
3087
8026
2141890

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 14:03:16
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

Kritériá na výber ZŠ:

  • Celkový počet žiakov min. 100

  • Min. 12% a max. 70% žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  • Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ sa nevyužíva zmennosť z dôvodu dostatočných kapacít na implementáciu modelu CVS

Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia považujeme na základe usmernenia MŠVVŠ SR zo dňa 6.8.2013 k postupu centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaradzovaní do základnej školy osobu, ktorá spĺňa aspoň 3 z uvedených kritérií.

·           rodina, v ktorej žiak žije, neplní základné funkcie (ekonomickú, výchovnú, socializačnú a pod.),

·       chudoba a hmotná núdza rodiny žiaka (definovaná v zákone NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov),

·       nedostatočné vzdelanie rodičov žiaka, resp. zákonných zástupcov žiaka (ak žiadny z nich nezískal ani vzdelanie poskytované základnou školou),

·       nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých žiak vyrastá,

·       vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým hovorí žiak v domácom prostredí,

·       segregované rómske komunity (napr. marginalizované osady), v ktorých žije rodina žiaka,

·       sociálna exklúzia komunity (napr. osady), alebo rodiny žiaka v rámci majoritnej spoločnosti (podľa Atlasu rómskych komunít).

Maximálne percento žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je určené z dôvodu dosiahnutia strategického cieľa projektu – podpory inkluzívneho prostredia v základnej škole.

Tieto základné kritéria budú doplnené, rozšírené o charakteristiky školy implementujúcej Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania na základnej škole, ktoré budú definované ako jeden z výstupov aktivity.

Základné školy zapojené do projektu nebudú zároveň zapojené do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov na aktivity projektov.

Kritériá pre výber MŠ:

Materská škola sa nachádza v lokalite základnej školy zapojenej do projektu, uprednostnené budú ZŠ s MŠ spĺňajúce kritériá.

Materskú školu navštevuje min. 5 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Materské školy zapojené do projektu nebudú zároveň zapojené do projektu „Inkluzívne vzdelávanie na predprimárnom stupni školskej sústavy“, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov na aktivity projektov.

Výber ZŠ a MŠ zabezpečí MPC na základe vyššie uvedených kritérií. ZŠ budú oslovené MPC priamo so žiadosťou o zapojenie sa do implementácie NP. Výber ZŠ a MŠ bude uskutočnený v úzkej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a jeho filiálnymi organizačnými zložkami v regióne.

Predpokladá sa zapojenie 100 ZŠ a 50 MŠ do národného projektu. V prípade, že niektorá zo ZŠ, resp. MŠ zapojených do národného projektu sa rozhodne ukončiť svoje pôsobenie v rámci národného projektu, MPC zabezpečí jej nahradenie inou, ďalšou ZŠ spĺňajúcou kritériá zapojenia sa do národného projektu.

Joomla Templates - by Joomlage.com