Štatistika stránky

2136491
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
41
117
765
2133480
5714
9399
2136491

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 11:45:06
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

 Tlačová správa

    

 Projekt inkluzívnej edukácie / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26130130110                                                                                           Číslo zmluvy: OPV/39/2014

 

Inkluzívne tímy majú zabrániť neodôvodnenému preraďovaniu detí do špeciálnych škôl

 

Projekt presúva aktivity zo škôl aj do terénu, do osád

V Banskej Bystrici sa 30. júna 2014 konal seminár verejnej oponentúry Pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania na základných školách v rámci národného projektu Projekt inkluzívnej edukácie – PRINED.

BANSKÁ BYSTRICA. Projekt inkluzívnej edukácie je najnovším zo šiestich národných projektov, ktoré implementuje Metodicko-pedagogické centrum. Po projektoch Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2 ) ide o ďalší z národných projektov zameraných na budovanie inkluzívneho prostredia v školách SR. Projekt sa začína realizovať v 50 materských a stovke základných škôl v SR (s výnimkou Bratislavského kraja) a potrvá do novembra 2015. Financovaný je prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov.

Verejna oponenturaProjekt PRINED a jeho aktivity zúčastneným, riaditeľom materských a základných škôl, zástupcom samospráve verejnej a štátnej správy predstavili Mgr. Roman Huňák, národný koordinátor projektu a RNDr. Peter Dolíhal, manažér projektu. Podujatia sa zúčastnil aj odborný garant aktivity 1 doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD, oponenti- prof. PhDr. Milan Portík, PhD. a Ing. Ján Hero ako i ostatní členovia riešiteľského tímu doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD., doc PaedDr. Tomáš Jablonský PhD., doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD, Mgr. Silvia Polláková, doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., doc. PhDr. Rastislav Rosinský, Mgr. Peter Strážik, PhDr. Milan Samko, PhD., PhDr. Viera Šilonová, doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., prof. PhDr. Miron Zelina DrSc. Dr.h.c.

Projekt vytvorí obsahovo aj personálne predpoklady na podporu inklúzie v prostredí MŠ.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov.

Na podporu inkluzívneho prostredia v materských a základných školách bol vytvorený pedagogický model inkluzívneho vzdelávania, ktorý bude implementovaný do jednotlivých škôl.

Projekt vytvorí 250 nových pracovných miest. V školách bude pôsobiť 200 a v materských školách 50 pedagogických asistentov, novou aktivitou bude vytvorenie inkluzívneho tímu v zložení psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. Zámerom pôsobenia inkluzívneho tímu nielen v školách ale aj v teréne je predchádzať neopodstatnenému preraďovaniu do systému špeciálneho školstva. A to prácou v školách ale i v teréne. Odborníci budú vstupovať do osád, do prostredia kde deti so sociálne znevýhodneného prostredia žijú a rok pred nástupom do ZŠ v súčinnosti s terénnymi pracovníkmi budú realizovať depistáže, čiže vyhľadávať deti, aby dostali rovnakú predškolskú podporu ako tie, ktoré MŠ navštevujú.

Zásadnou intervenciou projektu PRINED je podpora celodenného výchovného systému v masívnejšom rozsahu ako v projekte MRK1 s cieľom zvýšiť rozvoj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a motivovať ich k lepšiemu vzdelávaniu, a to formou záujmových útvarov. Tie by mali trvať tri hodiny denne s tým, že na prvej hodine sa budú žiaci venovať príprave na vyučovanie, písať si domáce úlohy, zopakujú si učebné látky, až potom bude nasledovať dvojhodinová záujmová činnosť, kultúrne a športové aktivity. Dôležitou podaktivitou sú osvetové programy, ktorých cieľom je zvýšiť spoluprácu rodiny a školy, motivovať rodičov a podnietiť ich záujem o výchovu a vzdelávanie ich detí.

Významnou je aj materiálna podpora, každá škola získa didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky na rozvoj kreativity a myslenia. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

Na seminári verejnej oponentúry vystúpili aj odborníci, ktorí referovali o špecifických postupoch, metodike inkluzívnej edukácie, o návrhoch legislatívnych zmien smerom k napĺňaniu filozofi inkluzívneho vzdelávania, Oboznámili napríklad aj o zahraničných skúsenostiach a príkladoch z praxe v oblasti inkluzívnej edukácie realizovanými vo Fínsku, Švédsku, či Holandsku. Na záver oponenti prezentovali posudky projektu.

 

Mgr. Ľuboslava Sedláková – manažér publicity MPC, 0905 510 578

Joomla Templates - by Joomlage.com