Štatistika stránky

2117502
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
68
123
191
2114403
6529
9173
2117502

Tvoja IP: 44.201.97.224
Aktuálny čas: 2024-04-16 04:59:07
Meniny má : Dana,Danica
Zajtra : Rudolf

Prihlasovací formulár

Cesta žiakov s problémami k odborníkom nebýva vždy priama a jednoduchá. Musia sa objednať do odbornej ambulancie a čakať v poradovníkoch, zatiaľ čo sa ich problémy môžu prehĺbiť. Vďaka Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED) už nemusia nikam. Odbornú pomoc dostanú priamo v školách a hneď.

Národný projekt PRINED bol tretím projektom Metodicko-pedagogického centra, zameraným na vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a je považovaný za najrevolučnejší. Inovatívny je aj tým, že školám poskytol odborníkov - psychológa, špeciálneho či sociálneho, liečebného pedagóga, či logopéda.

Okrem takmer 360 odborníkov sa deťom a žiakov v zapojených školách venovali aj 250 pedagogických asistentov. Spoločne vytvorili inkluzívne tímy. Napriek pomerne krátkemu obdobiu trvania projektu (20 mesiacov) sa ich činnosť v školách prejavila pozitívne v mnohých oblastiach, čo potvrdili aj výsledky a hodnotenia. „Na začiatku projektu sme s jeho tvorcami predpokladali, že bude prínosom. Naše očakávania sa stali skutočnosťou,“ skonštatoval manažér projektu Peter Dolíhal.

Tým, že si odborníci vytvorili užší vzťah so žiakmi, umožnili tak operatívne pomáhať nielen pri vzdelávaní, ale aj riešení osobných problémov. Odborníci pracovali aj v teréne, komunikovali s rodičmi v prípade nedbalej dochádzky, absencie či zhoršenia prospechu ich detí. Individuálny prístup a poskytovanie konkrétnej pomoci žiakom a ich rodičom zo strany odborníkov z inkluzívnych tímov bolo veľkým prínosom pre každú zo škôl. Výsledky sa prejavili v zlepšení dochádzky, prospechu a správania žiakov i komunikácii navzájom. Pomáhali aj učiteľovi pri zvládaní atmosféry v triede a nahromadených povinnostiach.

„Prítomnosť odborníkov v školách bol vynikajúci vklad, ktorý priniesol efekt. Až 99 percent detí sa vyjadrilo, že by svojmu kamarátovi odporučilo spoluprácu s odbornými zamestnancami, čo je úžasná vizitka,“ skonštatovala Tatiana Matulayová z hlavnej evalvačnej skupiny, ktorá spracovávala výsledky hodnotenia projektu.

K prínosom projektu patrí aj zavedenie celodenného výchovného systému (CVS) ako jedného z nástrojov inklúzie. Žiaci sa popoludní hodinu pripravovali na vyučovanie, potom sa venovali krúžkom, ktorých zameranie si sami určili. Vďaka projektu PRINED sa zvýšil počet záujmových útvarov.

„Takto nastavený CVS podporil komplexné výchovné pôsobenie a prípravu na vyučovanie, umožnil znížiť možný negatívny vplyv rodinného a širšieho sociálneho prostredia na žiaka. Mal priamy a významný dosah aj na to, aký zaujímajú žiaci postoj aj k samotnému vyučovaniu,“ skonštatoval Dolíhal.

V prostredí materských škôl tímy odborníkov pracovali s deťmi v predškolskom veku tak, aby neboli zbytočne preraďované do špeciálnych základných škôl. Odborníci identifikovali príčiny možného zaostávania, vypracovali pre ne programy a navrhli riešenia. „Záverom je možné konštatovať, že nastal štatisticky významný posun u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a aj detí, ktoré absolvovali stimulačný program,“ skonštatovala Matulayová. Zvýšila sa úroveň vedomostí, zručností a schopností detí.

Výsledky hodnotení poskytli dostatok dôkazov a argumentov, že cesta inklúzie má zásadný význam a prináša výsledky. Školy by v budúcnosti uvítali také systémové zmeny v školstve, ktoré by zabezpečili kontinuitu projektových aktivít. Medzi ne patrí zavedenie celodenného výchovného systému, personálna podpora inklúzie a pôsobenie odborných zamestnancov a asistentov pedagóga.

Projektové aktivity spestrila aj séria siedmych multikultúrne zameraných koncertov, ktoré spájala myšlienka priblíženia rómskej kultúry širšej verejnosti, ako aj súťaž výtvarných a literárnych prác pre žiakov zapojených škôl. Na podporu inkluzívneho prostredia v materských a základných školách boli vytvorené aj viaceré publikácie ako napríklad Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania, ponúkajúci inovačné metodické prístupy vo výchove a vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Experti vytvorili aj metodické pomôcky pre prácu v inkluzívnych tímoch, manuál pre depistáž či manuál pre realizáciu stimulačných programov. Podľa neho učiteľky materských škôl trénovali oslabené oblasti u detí, u ktorých sa predpokladali ťažkosti pred nástupom do základnej školy.

Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.

Joomla Templates - by Joomlage.com