Štatistika stránky

2136535
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
85
117
809
2133480
5758
9399
2136535

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 12:52:40
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Metodicko - pedagogické centrum predstavuje nový projekt

 Tlačová správa

    

 Projekt inkluzívnej edukácie / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26130130110                                                                                           Číslo zmluvy: OPV/39/2014

 

K národným projektom  zameraných na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko pedagogické centrum (MPC) pribudol ďalší.  Projekt inkluzívnej edukácie PRINED v uplynulých dňoch podpísal minister školstva Dušan Čaplovič.

Nový projekt je opäť zacielený na vzdelávanie detí a žiakov z  marginalizovaných  rómskych  komunít a nadväzuje na  praxou overený projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a podobný projekt v prostredí materských škôl  Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2 ).

Podstatným prínosom projektu je vytvorenie inkluzívnych tímov, ktoré budú tvoriť pedagogickí zamestnanci a odborníci (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg , resp. sociálny pedagóg). Budú pôsobiť v školách a aj v teréne a pracovať s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ich cieľom je, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo neodôvodnenému preraďovaniu detí do ŠZŠ.

Významnou aktivitou je zavedenie celodenného výchovného systému v základných školách, ktorý už dnes oceňujú  školy zapojené do pilotného projektu MRK1. Zmyslom celodenného výchovného systému (CVS) je okrem záujmovej činnosti denne v trvaní troch hodín  je aj hodinová  príprava na vyučovanie. Tým sa vytvorí priestor na ďalšiu prácu so žiakmi a pomôcť im adaptovať sa a vzdelávať sa, čím sa vytvoria podmienky na jeho uplatnenie po skončení školskej dochádzky.

Projekt opäť ako jeho predchádzajúce prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvorí 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z toho 200 bude pôsobiť v základných školách a 50 v materských školách. Ich úlohou je pomáhať učiteľom a dosiahnuť užšiu spoluprácu školy s rodinou a komunitou rómskych detí a žiakov.

Do národného projektu sa môže zapojiť  100 ZŠ a 50 MŠ. Kritériom výberu základné školy je, aby ich navštevovalo minimálne 12 a maximálne 70 percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v prípade materských škôl je to minimálne päť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje  viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk

 

Mgr. Ľuboslava Sedláková – manažér publicity MPC, 0905 510 578

Joomla Templates - by Joomlage.com