Štatistika stránky

2130053
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
783
371
2039
2126419
8675
10405
2130053

Tvoja IP: 44.221.70.232
Aktuálny čas: 2024-05-26 23:15:47
Meniny má : Dušan
Zajtra : Iveta

Prihlasovací formulár

Záverečná konferencia PRINEDHodnotenie, výstupy i skúsenosti prezentovali odborníci i pedagógovia na odborných konferenciách národného projektu PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie), zameraného na vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Konali sa dňa 17. septembra v Banskej Bystrici a 18. septembra v Tatranskej Lomnici.

 

Odborných podujatí sa zúčastnili štátna tajomníčka MŠVVaŠ Romana Kanovská, z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ján Hero, riaditeľka regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici Iveta Vargová, riaditeľ regionálneho pracoviska MPC v Prešove Štefan Šiška, hlavný manažér projektu Peter Dolíhal, autori projektu i odborní garanti projektových aktivít Miron Zelina, Vladimír Klein, Viera Šilonová, ako aj riaditelia, pedagógovia, odborní zamestnanci, pedagogickí asistenti zo všetkých zapojených škôl.

Konferencie vytvorili priestor na výmenu skúsenosti, odborné príspevky boli prínosom pre ďalšiu prácu a prispeli k vytváraniu inkluzívnej školy, kde sa žiak nemusí prispôsobovať podmienkam nastaveným pre potreby iba jednej skupiny, ale škola sa prispôsobuje potrebám žiaka. Všetky deti majú právo na podporu, keď ju potrebujú.

Diskutujúci vo svojich príspevkoch ohodnotili projekt, vyzdvihli význam pre vzdelávania detí a žiakov zo znevýhodneného prostredia, najmä marginalizovaných rómskych komunít. Na pozitívnych príkladoch z praxe poukázali na jeho opodstatnenosť a potrebu kontinuity hlavnej myšlienky projektu, ktorou je podpora inkluzívneho prostredia materských a základných škôl a predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do špeciálnych základných škôl.

Záverečná konferencia NP PRINEDProjekt PRINED bol mimoriadnym aj tým, že vytvoril pozície odborných zamestnancov (celkovo 354). Školy získali školských psychológov, špeciálnych, sociálnych či liečebných pedagógov, prípadne logopédov, ktorí dovtedy pôsobili zriedka a na ich opodstatnenosť poukazovali. Nedoceniteľným prínosom boli aj pedagogickí asistenti (200 v ZŠ a 50 v MŠ). Spoločne s pedagogickými zamestnancami škôl vytvorili inkluzívne tímy a pôsobili nielen v školách, ale aj v rómskych osadách. Tu vyhľadávali deti v predškolskom veku, po súhlase rodičov posúdili ich danosti a schopnosti, identifikovali príčiny možného zaostávania a vypracovali primerané programy. Podľa nich s deťmi v materskej škole pracovali, naučili ich základné sebaobslužné úkony, hygienické návyky, či zručnosti, ako používať ceruzku, štetec, nožničky, príbor. Výsledky sa prejavili pri zápisoch do základnej školy, tieto deti boli preukázateľne lepšie pripravené, čo výrazne znižuje riziko preradenia do špeciálnej triedy či školy. „Bolo potrebné prekonať nedôveru rodičov a ich obavy, čo sa s ich deťmi bude diať. Tejto náročnej úlohy sa inkluzívne tímy chopili, je za tým veľa intenzívnej komunikácia a kontaktov s rodinami žiakov. Bariéry sa podarilo prelomiť niekde veľmi rýchlo, niekde v menšej miere,“ skonštatoval manažér projektu Peter Dolíhal.

U školákov odborní zamestnanci identifikovali možné príčiny zlých vzdelávacích výsledkov či nedostatkov v správaní a v úzkej spolupráci s učiteľmi hľadali spôsoby ako zlepšiť úspešnosť detí a žiakov. „Vďaka projektu žiaci dostávajú šancu úspešne ukončiť základné vzdelanie, pokračovať v štúdiu a následne sa uplatniť na pracovnom trhu,“ doplnil Dolíhal. Diskutujúci sa zhodli, že hoci projekt trval jeden školský rok, za toto krátke obdobie zaznamenali školy pozitívne výsledky, tak v zlepšení prospechu ako i dochádzky žiakov. Významnou mierou k tomu prispelo aj zavedenie celodenného výchovného systému, v rámci ktorého sa žiaci venovali v popoludňajších krúžkoch dve hodiny svojim záujmom a záľubám a jedna hodina bola určená na prípravu na vyučovanie prípadne doučenie. Zameranie a obsah krúžkov si určili samotní žiaci, najviac mali záujem o športové a hudobné krúžky, obľúbené bolo aj varenie. Podľa vyjadrenia Pavla Hybalu, riaditeľa ZŠ Soľ, projekt PRINED obohatil mimoškolskú činnosť o aktivity rôzneho druhu. „Doučovanie pokladáme za veľmi pozitívne a prínosné. Žiaci sa zlepšili, získali istotu, sebavedomie a pochopili, že čas strávený v škole môže byť užitočný,“ zhodnotila Anna Kromková, riaditeľka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi.

Záverečná konferencia NP PRINED

„Veľmi nás teší fakt, že v školskom roku 2014/15 ani jeden žiak zo SZP (z celkového počtu 533 bolo 139 SZP) neopakoval ročník a nemali sme ani vážnejšie porušovanie školského poriadku, ako to bolo v minulosti,“ vyzdvihla pozitíva projektu Andrea Líšková, školský špeciálny pedagóg zo ZŠ Vajanského v Lučenci.

V projektových školách v minulom školskom roku pracovalo 2 535 krúžkov, do ktorých bolo zapojených takmer 19 500 žiakov, z toho 6 600 zo SZP. Na podporu aktivít získala každá škola didaktický materiál, ktorý obsahoval hygienické a socializačné pomôcky, športové potreby, hudobné nástroje, pomôcky pre umeleckú činnosť, didaktické hry a hračky. Základné školy navyše získali aj záhradné náradie, kuchynské vybavenie a vybavenie dielní. Projekt končí 30. 11. 2015, v príspevkoch zhodne zazneli slová o potrebe jeho pokračovania. „Ak chceme skutočne vidieť výsledky doterajšej práce aj v budúcnosti, je potrebné kontinuálne pokračovanie projektu. V opačnom prípade riskujeme, že doterajšie úsilie bolo zbytočné,“ skonštatovala Katarína Cimbová, školský psychológ, ZŠ Mlynská zo Stropkova.

Joomla Templates - by Joomlage.com