Štatistika stránky

2117488
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
54
123
177
2114403
6515
9173
2117488

Tvoja IP: 44.201.97.224
Aktuálny čas: 2024-04-16 04:48:05
Meniny má : Dana,Danica
Zajtra : Rudolf

Prihlasovací formulár

Dokumenty na stiahnutie

PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Predkladaný text je jedným z výstupným materiálov národného projektu: „PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie“. V zmysle projektových cieľom ústredným zámerom textu je vymedziť základné konceptuálne a strategické rámce Pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania na ZŠ. Materiál je výsledkom spolupráce expertnej skupiny pozostávajúcej z desiatich  expertov, reprezentantov slovenskej pedagogickej a psychologickej teórie i praxe. Homogenita predkladaného materiálu je určená ideou tvorby pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania. Heterogenita jednotlivých častí dokumentu je reprezentovaná snahou: 1. teoreticky zdôvodniť aktuálnosť a potrebu modelu inkluzívneho princípu vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami, 2. charakterizovať vybrané dimenzie praktickej aplikácie modelu v prostredí školy a triedy. 

 

Metodická príručka - PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Prečo inklúzia? Je to len móda, ktorá bude čoskoro nahradená niečím iným, alebo je to skutočne reálna možnosť ako urobiť naše školy lepšie fungujúcimi inštitúciami? Túto otázku si kladie určite veľa učiteľov, pedagogických pracovníkov i rodičov, ktorým sa možnosť inklúzie ponúka ako liek na ich problémy, ktoré majú súvis so vzdelávaním a školou. Slovo inklúzia sa stalo u nás v ostatných rokoch naozaj módnym termínom a to hlavne v oblasti vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Stalo sa bežným javom, že sa už zavedené školské praktiky proste nazvali novým pomenovaním, čím sa chce dať najavo, že tá ktorá škola ide s dobou. V takomto prípade skutočne ide iba o módu, ktorá bude zanedlho nahradená nejakým iným módnym termínom, aby všetko mohlo zasa ísť „po starom“. V skutočnosti ale nejde o módu. Ide o znovuobjavenie starých pedagogických ideí, ktoré formuloval už J. A. Komenský, že škola má byť dielňou ľudskosti a výučba má prebiehať z pohľadu žiaka akoby hrou. Tieto myšlienky nadobúdajú v každej historickej dobe inú podobu. V súčasnosti majú podobu nazvanú inklúzia. Podľa nej (bez ohľadu na to, či to tak volajú alebo nie) fungujú školské systémy vyspelého sveta.

Manuál pre depistáž

Hlavnou témou manuálu, ktorý sa Vám dostáva do rúk je predstavenie konkrétneho postupu, ako v praxi realizovať depistáž u predškolského dieťaťa v priestoroch materskej školy. Aké ciele sme sa pri tvorbe tejto príručky usilovali naplniť?

Manuál pre depistáž obsahovo a tematicky vychádza z hlavného strategického cieľa projektu PRINED Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu - podporiť modelovanie inkluzívnej školy na Slovensku prostredníctvom zmeny slovenského školského systému smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, a to už v jeho predprimárnom stupni. Projekt má za cieľ obsahovo a personálne podporiť inklúziu v prostredí materských škôl najmä skvalitnením diagnostického procesu a stimulácie, ako aj zapojením pedagogických asistentov v školách. Myslí na nadväznosť v základnom školstve, kde má za cieľ podporiť inkluzívne edukačné prostredie včlenením inkluzívneho tímu pedagogických a odborných zamestnancov priamo do prostredia škôl.

STIMULAČNÝ PROGRAM PRE DETI VO VEKU OD PIATICH DO SIEDMICH ROKOV

Každé vývinové obdobie od narodenia človeka až po jeho starobu je jedinečné, má svoju nenahraditeľnú a nezastupiteľnú hodnotu a dobré je, ak sa z neho vyťaží maximum. Napríklad vo vzťahu k deťom predškolského a mladšieho školského veku, ak sa zamyslíme iba nad jazykom a rečou, môžeme si položiť otázky: Kedy sa dieťa naučí aktívne používať jazyk a reč? Nevyužíva tieto schopnosti po celý život? Nie je jazyk a reč človeka nástrojom komunikácie a myslenia? Nie sú jazyk a reč kľúčom k poznávaniu a získavaniu nových vedomostí a informácií o svete počas celého života človeka? Nerozvíja sa v predškolskom veku sociálna komunikácia v mnohostrannej interakcii s inými ľuďmi? Neslúžia komunikačné schopnosti dieťaťa - človeka na vyjadrenie pocitov, dojmov, predstáv a na prezentáciu vlastných myšlienok, názorov, postojov atď.? Analogicky by sme mohli nazerať na rôzne zručnosti, vedomosti, schopnosti, spôsobilosti, návyky a postoje, ktorých základ sa nadobúda práve v predškolskom a v mladšom školskom období a človek ich používa nielen v detskom, ale aj v dospelom veku. . .

Podorobný opis projektu PRINED

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je štátnou rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou. Zriaďovateľom MPC je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zborník z príspevkov odborných konferencií národného projektu PRINED

Národný projekt PRINED v praxi overil možnú zmenu školského systému smerom k inkluzı́vnemu vzdelávaniu v základnej škole. Inkluzívna škola vychádza v ústrety individuálnym vzdelávacıḿ potrebám žiakov s cieľom v čo najvyššej miere odstrániť možné príčiny zaostávania vo výchovno-vzdelávacom procese a umožniť im základné vzdelanie v hlavnom vzdelávacom prúde. Národný projekt PRINED uplatňovanı́m prvkov inklúzie vo výchove a vzdelávanı́ detı́ a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia výrazne znižuje riziko ich neoprávneného zaraďovania, resp. preraďovania do špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried v ZŠ . Pri dlhodobom uplatňovaní princípov inklúzie dostávajú žiaci šancu úspešne ukončiť základné vzdelanie, pokračovať v štúdiu na stredných školách a následne tak získať možnosť uplatnenia na pracovnom trhu.

Záverečná evalvačná správa

Pomerne rozsiahla predkladaná evalvačná správa prináša množstvo dát, ktoré môžu byť využité exekutívou a politikmi pri vytváraní legislatívnych, finančných a organizačných podmienok nevyhnutných pre zavádzanie inkluzívneho modelu školy.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Informačné tabule, samolepiace štítky, plagáty

Predmet zakázky : Zhotovenie informačných tabúľ na označenie miesta realizácie projektu, samolepiacích štítkov, plagátov

Pre celú výzvu kliknite na "Čítať viac" . 

Usmernenie č.2/2014 k prijímaniu pedagogických asistentov a odborných zamestnancov pre ZŠ

Základná škola zapojená do projektu na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na primárnom a nižšom sekundárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu „ P R IN E D “ vytvorí pracovné podmienky pre d v o c h pedagogických asistentov - asistenta učiteľa a štyroch odborných zamestnancov (podľa počtu žiakov školy) počas implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania po dobu určitú od 01.09.2014 do 31.07.2015 (z dôvodu vyčerpania dovolenky v čase prázdnin, nie počas školského roka). Pôjde o novovytvorené pracovné miesta. Do pracovno-právneho vzťahu vstúpi škola ako zamestnávateľ, v prípade škôl bez právnej subjektivity je zamestnávateľom zriaďovateľ, t.j. zväčša obec. MPC z rozpočtu projektu transferom na základe zmluvného vzťahu refunduje cenu práce. Dané usmernenie má odporúčací charakter a zohľadňuje súčasne platnú legislatívu. 

Pre celé usmernenie kliknite na "Čítať viac"

Usmernenie č.1/2014 k prijímaniu pedagogického asistenta pre MŠ

Materská škola zapojená do projektu na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu „ P R I N E D “ vytvorí pracovné podmienky pre jedného pedagogického asistenta- asistenta učiteľa počas implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania po dobu určitú od 01.09.2014 do 31.07.2015 (z dôvodu vyčerpania dovolenky v čase prázdnin, nie počas školského roka). Daný pracovno-právny vzťah uzatvára so zamestnancom zamestnávateľ / MŠ, ZŠ s MŠ, zriaďovateľ, ktorý v plnej miere zodpovedá za proces uzatvorenia pracovno-právneho vzťahu. Dané usmernenie má odporúčací charakter a zohľadňuje súčasne platnú legislatívu. 

Pre celé usmernenie kliknite na "Čítať viac"

Joomla Templates - by Joomlage.com